Tämä on Servitium Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen asiakas- ja markkinointirekisteri sekä tietosuojaseloste. Laadittu 25.02.2021. Viimeisin päivitys 25.02.2021.

1. Rekisterinpitäjä, lisätiedot ja oikaisupyynnöt

Nimi: Servitium Oy
Y-tunnus: 2887563-4
Yhteystiedot: Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta
Sähköposti: info@servitium.fi
Puh. +358 45 128 7477

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: Reijo Hirvonen
Puh. +358 40 701 7374
Sähköposti: info@servitium.fi

3. Toiminnassa käytettävä rekisteri

Servitium Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri. Rekisteriin on talletettu tietoja asiakkaiden yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöistä. Asiakkaat ovat yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin toimijoita. Rekisteröidyt ovat näiden toimijoiden työntekijöitä tai vastuuhenkilöitä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Servitium Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Tehtävänimike
  • Yhteystiedot: puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
  • Tietojen luontia ja päivittämistä koskevat päivämäärätiedot
  • Asiakaspalautetta koskevat tiedot

Lisäksi voidaan tallentaa muuta henkilöiden edustamiin yrityksiin liittyvää ei arkaluotoista informaatiota myynnin ja markkinoinnin tarkoituksiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan henkilötiedot saadaan kun henkilö tai tämän edustama yritys tulee Servitiumin asiakkaaksi. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän yksityisistä tai julkisista rekistereistä tai muista kolmansien osapuolten tietokannoista. Asiakaspalautetta kerätään sähköisen asiakastietojärjestelmän Lunni (GDPR suojattu järjestelmä) kautta sekä GDPR-yhteensopivan kotimaisen Surveypal-kyselytyökalun avulla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa kuten analytiikan tuottaminen liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseksi sekä taloushallintoon ja laskutukseen/perintään liittyvissä asioissa. Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, siirto edellyttää, että kyseisessä maassa taataan Euroopan Unionin vaatima tietosuojan riittävä taso tai rekisterinpitäjä antaa sopimuslausekkein tai muulla tavoin riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden ja oikeuksien suojasta tai rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksen siirtoon.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Servitium käsittelee tietoja turvallisella ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Servitiumin asiakas- ja markkinointirekisterin tietoturvallisuus ja henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Rekisterissä olevia tietoja käsittelevät ainoastaan käyttäjätunnuksin valtuutetut henkilöt.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä järjestelmien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu ulkopuolelta tulevilta yhteydenotoilta palomuureilla. Servitium Oy on hankkinut kattavan kybervakuutuksen toiminnan turvaamiseksi.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti Servitium Oy:n asiakaspalveluun: info@servitium.fi

Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä pitämällä tämä rekisteriseloste saatavilla yrityksen toimitiloissa ja verkkosivuilla. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyillä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen: info@servitium.fi

Voimmeko olla avuksi?

Kiitos!

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

Sulje
Sulje